Web oficial de Pratdip Turisme

Bases del 1r Concurs Literari de Pratdip

concurs literari pratdip-01-01

 

Els originals seran escrits en llengua catalana.

El certamen és obert a la participació de tothom, sense limitació d’edat, nacionalitat o residència.

Cada autor/a pot presentar únicament una obra.

Els originals han de ser inèdits i no premiats en altres certàmens o concursos ni publicats a Internet.

La temàtica de les obres del concurs és la por i el misteri.

Categories: Infantil (nascuts després del 2002, aquest inclòs) i adult (resta).

L’extensió de l’obra serà de 8 fulls com a màxim per la categoria adult i 4 fulls per la categoria infantil.

S’han de presentar mecanografiats a doble espai, a una cara, amb lletra Times New Roman, cos 12, en fulls DIN-A4.

Els originals s’han de lliurar a  Avinguda Catalunya, 7 de Pratdip (CP 43320) al Baix Camp. El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació s’iniciarà el 19 de maig, i finalitzarà el dia 1 de setembre (inclòs). S’admetran els sobres que portin segell de correus amb data compresa dins del termini indicat per presentar els treballs.

Per la categoria infantil, les obres es podran lliurar fins el dia 17 d’octubre.

Per la categoria adult s’hauran de presentar en un sobre, cinc còpies impreses de l’obra i un CD que contingui l’original (pdf). En tots els exemplars (inclòs CD) hi ha de constar: Títol de l’obra, pseudònim de l’autor/a i la categoria a la qual opta. Juntament amb l’anterior s’haurà de presentar un sobre tancat on a l’exterior hi constin les dades següents:

  • Títol de l’obra.
  • Pseudònim.
  • Categoria a la qual opta.

A l’interior hi ha d’haver un full amb el títol de l’obra i el pseudònim, les dades de l’autor/a: nom, cognoms, data de naixement, adreça, fotocòpia del DNI (dues cares), telèfons de contacte i correu electrònic (si en té).
L’incompliment d’aquests requisits suposarà que els treballs presentats no siguin admesos.

Per la categoria infantil, cal presentar un sobre amb una sola còpia on hi figuri el títol de l’obra, pseudònim de l’autor/a i la categoria a la qual opta. Igualment cal incloure un sobre tancat amb la mateixa informació que es demana per la categoria adult.

Hi haurà un jurat constituït per cinc persones relacionades amb el món de la cultura i les lletres.

El Jurat donarà a conèixer la resolució del certamen en un acte públic que tindrà lloc el 31 d’octubre a les 19:00h a la Sala Polivalent del casal Municipal de Pratdip. El seu veredicte serà inapel·lable.

Premis: per la categoria d’adults hi haurà un premi en metàl·lic de 300 euros per al guanyador i dos lots de productes locals per als dos finalistes. Per la categoria infantil el guanyador s’endurà 50 euros en metàl·lic i un lot de llibres, els finalistes s’enduran lots de llibres de lectura.

Els originals no premiats es podran recollir durant un termini d’un mes (a partir de l’endemà de la resolució del certamen i fins l’1 de desembre del 2014) a la recepció de l’Ajuntament. Un cop transcorregut aquest termini, l’organització entendrà que els autors/es hi renuncien.

El jurat es reserva la facultat de declarar el premi desert si ho considera oportú.

L’Ajuntament de Pratdip es farà càrrec de la primera edició de les obres guanyadores, que es publicaran en suport digital dins l’any posterior a l’obtenció del premi i, a més, formaran part d’una publicació quinquennal a càrrec de l’Ajuntament.

No obstant això, l’autor/a guanyador/a podrà publicar l’obra guanyadora pel seu compte i en cada cas haurà de fer constar que “aquest relat ha obtingut el [primer, segon, tercer premi, segons el cas] en l’edició del concurs literari de Pratdip  2014, convocat per l’Ajuntament de Pratdip.

El fet de prendre part en aquest certamen comporta l’acceptació d’aquestes bases. Els convocants resoldran qualsevol aspecte no previst que es pugui plantejar.

Translate »